Verschueren, Julien L.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Overmere 5 maart 1830 – Gent 20 september 1911).

Werd na middelbaar onderwijs aan het Heilige-Maagdcollege te Dendermonde en een priesteropleiding aan het Grootseminarie te Gent op 29 juni 1853 priester gewijd en vervolgens aangesteld als leraar aan het Sint-Jozefinstituut te Sint-Niklaas (1853). Daarna was Verschueren onderpastoor te Gent, Sint-Stefanus (1857-1861) en te Gent, Sint-Michiels (1861-1874). In 1874 werd hij aalmoezenier bij de Zusterskens der Armen en van de Broeders van Sint-Jan de Deo te Gent, in 1876 erekanunnik, in 1885 titulair kanunnik en in 1900 lid van de bisschoppelijke raad.

Verschueren neemt als medestichter in 1864 van het Werk der Vlaamsche Katholieke Drukpers een belangrijke plaats in de geschiedenis van de V.B. in. Door aankopen, overnamen, stichtingen en monopolievorming beheerde hij vanaf 1870 de Vlaamse pers voor katholieke burgerlijke milieus in de regio Gent. In 1864 stichtte hij het heftige anti-liberale weekblad De Vlaamsche Leeuw. Niet ontmoedigd door een reeks persprocessen die het gevolg waren van zijn soms persoonlijke aanvallen, richtte hij in 1870 de Nieuwe Beurzen-Courant op als dagblad, dat in 1871 omgedoopt werd tot Het Fondsenblad. Vanaf dat jaar werd hij eigenaar van het Werk der Vlaamsche Katholieke Drukpers en stak hij een groot deel van zijn persoonlijk fortuin in de uitbouw van zijn persimperium. In 1878 verving hij De Vlaamsche Leeuw door een gematigder weekblad De Volksvriend. In 1878 richtte hij een eigen drukkerij op, die vanaf 1879 de druk van het eerste Gentse katholieke centenblad, De Gentenaar verzorgde, vanaf 1890 aangevuld door een eigen editie voor het platteland: De Landwacht. Inmiddels had hij in 1886 het weekblad De Gazette van Gent en Brabant opgekocht en stelde hij vanaf 1890 met de kopij van alle vorige bladen een nieuw dagblad samen voor Antwerpen: Het Allemansblad en in 1891 voor Brussel: De Kleine Patriot. Inmiddels werd hij in 1888 door bisschop Henri Lambrecht van Gent geconsulteerd om een katholieke arbeiderskrant op te richten als wapen tegen de Vooruit. Verschueren werkte aan dit voorstel en koos zelf de naam van de krant: Het Volk. Door het onverwachte overlijden van de bisschop op 2 juli 1889 werd de realisatie van dit opzet voor enkele jaren uitgesteld. Verschueren beheerde een krantenketen van vijf dagbladen en twee weekbladen, waarvan de invloed zich tot buiten de provinciegrenzen van Oost-Vlaanderen uitstrekte en waarin steeds een duidelijk Vlaams standpunt werd vertolkt, niet in het minst door toedoen van de hoofdredacteuren Frans de Potter en Karel Lybaert. Ten slotte dient vermeld dat de winsten die Verschueren met zijn welvarend uitgeversbedrijf maakte voor een groot deel aan liefdadigheidswerken werden besteed.

Literatuur

J. Verstraelen, De Katholieke pers te Gent, 1936; 
E. Voordeckers, Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium (1667-1914) (IUCHG, Bijdragen 35, 1964).

Auteur(s)

Ludo Collin