Verbond van Heel-Nederlandsche Vereenigingen in Noord-Nederland

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Groot-Nederlands federatief verenigingsverband (1940-1941).

Op 17 augustus 1940 kwam te Amsterdam op verzoek van De Dietsche Bond een aantal organisaties uit Noord-Nederland bijeen die zich bezighielden met de 'stambetrekkingen' tussen Noord en Zuid.

Daar Nederland en België door de Duitsers bezet waren, wilden deze organisaties zich rekenschap geven van de zin van het Groot-Nederlandse ideaal. Bijeenkwamen onder andere: De Dietsche Bond, Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), Dietsch Studentenverbond, De Groot-Nederlandsche Actie, Stichting Noord-Nederland-Vlaanderen, het Verbond van Vlaamsch-Hollandsche Vereenigingen en de Cultureele Vereeniging Nederland-Vlaanderen. De vertegenwoordigers besloten tot een federatief verenigingsverband. Het ANV en de Cultureele Vereeniging Nederland-Vlaanderen deden niet mee, aangezien zij volgens hun statuten geen politieke actie mochten voeren. Het Verbond stelde zich ten doel ook nu het Groot-Nederlandse ideaal zowel politiek als cultureel te blijven bevorderen. Praktisch nut heeft het Verbond niet gehad. Hoewel het de bedoeling had niet alle maatregelen van de bezetter zonder meer te aanvaarden, mag men het zeker niet tot de verzetsorganisaties rekenen. Binnen de deelnemende organisaties zaten leden die de Nieuwe Orde een warm hart toedroegen. De Duitse bezetters wensten absoluut geen Groot-Nederlands ideaal te honoreren en het Verbond verdween in de loop van 1941, vermoedelijk tegelijk met De Dietsche Bond.

Literatuur

'Dietsche Kroniek', in De Dietsche Gedachte, jg. 15 (augustus-oktober 1940) en jg. 16 (januari 1941); 
'Vergadering bijeengeroepen door het bestuur van den Dietschen Bond', in Neerlandia, jg. 44 (1940), p. 139- 140.

Auteur(s)

Pieter van Hees