Storm-Storm, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

halfmaandelijks katholiek studententijdschrift (1919-1921) dat verscheen (met verschillende ondertitels) als Storm van 15 april 1919 tot 15 september 1921 en als De Storm van 1 oktober tot 1 december 1921.

Het initiatief tot uitgave van het blad werd genomen door enkele laatstejaarsstudenten uit het Onze-Lieve-Vrouwcollege rond Adolf van Hamme die actief waren in de Antwerpse katholieke Vlaamse studentenbeweging en steun zochten bij de wat oudere Antony Kerremans uit het Sint- Ignatiusgesticht en bij de Antwerpse studentenleiders Frans Daeseleire en Theo Vonck. Deze laatste werd feitelijk vanaf het derde nummer hoofdredacteur in een redactiegroep waartoe verder behoorden Leo Kunnen, Jef de Ridder, Jef Draeck, Oktaaf van den Brande, Jules Verstraelen en weldra ook enkele leden van de katholieke Vlaamse meisjesbeweging, onder wie Julia Kerstens, Yvonne Durt en Martha Daeseleire. De redactie werd versterkt door Kerremans' afgestudeerde vriend Jan A. Goris en diens oudere broer René Goris, een toen 24-jarige licentiaat in de handelswetenschappen die de mentor werd van de groep. Vanaf het derde nummer publiceerde hij onder de naam van Werner een reeks opstellen over studentenbeweging en V.B., waarmee hij niet enkel het blad inhoudelijk profileerde, maar tegelijk – in de discussie over de oriëntering van de studentenbeweging als geheel – de gezaghebbende stem werd van de jonge generatie.

Vanaf het eerste nummer met Pasen 1919 wilde Storm een katalysator zijn voor de herleving van de katholieke Vlaamse studentenbeweging in heel Vlaanderen, waarvoor de Antwerpse bond, met zijn permanente jaarwerking, zijn overkoepelende functie en zijn afdelingen in elk college, model stond. Wellicht daarom juist bleef de toon aanvankelijk vooral pragmatisch met veel suggesties voor de werking en aankondigingen van gouw- en gewestdagen. De functie van bindmiddel sloeg aan, het blad oversteeg snel de grenzen van stad en provincie, kende al na ruim een maand een oplage van 1700 exemplaren en kreeg in het eerste jaar van zijn bestaan als enig studentenblad in Vlaanderen respons van bonden uit heel het Vlaamse land. Het succes was het gevolg van het frequent – veertiendaags – verschijningsritme, de directe stijl, de frisse lay-out en een inhoud die aansloot bij de ervaringswereld van de scholieren met een evenwicht tussen praktische informatie en vorming.

Terwijl de Storm-groep door de Leuvense leiding van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) wat op afstand werd gehouden, kreeg het blad op de eerste AKVS- landdag in Lokeren 1919 de steun van vele aanwezigen en werd een in Roeselare gehouden Stormcongres, dat aansloot bij de Rodenbachfeesten van dat jaar, een groot succes. Ideologisch had Storm na het mislukken van de Interpellatie van de drie Van's in mei 1919 enige stemming gemaakt tegen de Belgische centralistische staat, maar anderzijds had het in november 1919 uitdrukkelijk verklaard niet te willen kiezen voor Front of Verbond en ervoor gepleit dat de studenten hun zelfvormingsplicht niet zouden verwaarlozen. In de tweede jaargang was er een lichte radicalisering, die wantrouwen opriep in de Leuvense AKVS- leiding. De definitieve breuk met de Leuvense leiding kwam er toen Storm in juni 1920 op eigen houtje de brief van de AKVS-leiding aan de bisschoppen in de openbaarheid bracht waarin gevraagd werd de studentenbeweging te erkennen en die voorzag van ironische kanttekeningen.

Toen een maand later de Storm-redactie om financiële redenen moest besluiten de uitgave te staken droeg ze het blad over aan het door de Leuvense AKVS-leiding gedesavoueerde Secretariaat voor Studentenarbeid in Lier van Ernest van der Hallen. Dat droeg ertoe bij dat de AKVS-leiding in de zomer 1920 het tijdschrift De Blauwvoet als nieuw, eigen officieel orgaan lanceerde, tot ongenoegen en verrassing van de Lierse Storm-redactie die er niet in slaagde met de AKVS-leiding tot een akkoord te komen. Storm kon zich daarna maar moeilijk handhaven. Ook niet toen de redactie koos voor een nieuwe breder-culturele koers, in de lijn van het vooroorlogse Jong Dietschland. Een artikel over nationalisme bracht de Lierse collegedirecteur ertoe het blad voor zijn leerlingen te verbieden. Een naamsverandering tot De Storm kon het blad niet meer redden. Einde 1921 verscheen het laatste nummer van het tijdschrift.

Literatuur

'Anthony Kerremans. "De Storm"', in Liber Amicorum René Goris, 1975, p. 46-51; 
L. Vos, Bloei en ondergang van het AKVS, 2 dln., 1982.

Auteur(s)

Louis Vos