Simons, Ludo

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Turnhout 20 juli 1939).

Zoon van Jozef Simons, neef van Lodewijk en Octaaf Engels.

Liep school aan het jezuïetencollege te Turnhout (1950-1956), waar hij lid werd van de ABN-kernen en propagandist was van het studentenblad De Goedendag. Daarna ging Simons Germaanse filologie studeren aan de Katholieke Universiteit Leuven-KUL (1956-1960). In 1977 doctoreerde hij op een proefschrift over Vlaanderen en Neder-Duitsland in de 19de eeuw, een onderwerp waartoe hij kwam door de persoonlijke belangstelling en de contacten van zijn vader, de auteur van de Vlaamse frontroman Eer Vlaanderen vergaat, maar ook de vertaler van twee bundels Nederduitsche vertellingen.

Achtereenvolgens werd Simons monitor en assistent aan de KUL, tot hij in 1965 adjunct-conservator van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) in Antwerpen werd. Van 1981 tot 1986 was hij conservator van het AMVC en directeur van de Antwerpse stadsbibliotheek. Sinds 1987 is hij hoofdbibliothecaris van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius (UFSIA) te Antwerpen. Tevens is hij deeltijds boek- en bibliotheekwezen aan de KUL (sinds 1978) en aan de Universitaire Instelling Antwerpen (sinds 1987).

Zijn veelzijdige interesses gaan uit naar de literatuurgeschiedenis, de V.B., de taal- en cultuurpolitiek en het boek-, bibliotheek- en uitgeverswezen, waarbij de verwevenheid van wetenschap en cultuurpolitiek centraal staat.

Simons is een man van overleg en consensus inzake de culturele integratie tussen Vlaanderen en Nederland. Zijn wetenschappelijke activiteiten brachten hem vanzelf tot dit cultureel engagement. In Cultuur en verdraagzaamheid (1976) gaat hij in tegen intolerantie en tegen het onbegrip voor de wederzijdse standpunten in het culturele en intellectuele leven in Vlaanderen. Als christelijk humanist komt hij op voor verdraagzaamheid tussen gelovige en vrijzinnige schrijvers.

Vanaf de jaren 1960 had Simons een actief aandeel in de Algemene Conferentie der Nederlandse (Taal en) Letteren. Door zijn diplomatiek optreden hielp hij de Conferentie in 1978 naar de nieuwe structuur van de Nederlandse Taalunie loodsen. Zijn aandacht ging hier steeds uit naar onder meer de uitgeverij, de distributie en de vertaling van literair werk. Hij verdedigde de vaste boekenprijs als noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van het literaire boek. Geruime tijd was hij redactiesecretaris van de drie jaarlijkse publicaties, uitgegeven op last van de Conferentie, namelijk Kritisch Akkoord, Dramatisch Akkoord en Literair Akkoord, een reeks bloemlezingen van recent literair werk uit Noord en Zuid. Simons volgde Johan Fleerackers op als voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, het adviesorgaan van de Taalunie.

Van in zijn studententijd bestudeerde Simons de Neder-Duitse taal en cultuur. Meermaals woonde hij de Niederdeutsche Dichtertagung in Bevensen bij. Hij is nu voorzitter van het internationale curatorium van de Joost van den Vondelprijs van de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster. Simons lag in 1966 aan de basis van "Niederländisch". Eine Klarstellung, een resolutie van 25 hoogleraren uit het Nederlandse taalgebied, totstandgekomen als reactie tegen de standpunten van de Duitse vertaler Georg Hermanowski over de begrippen 'Nederlands', 'Vlaams', 'Hollands'. De eenheid of de tweeledigheid van de Nederlandse taal was het voorwerp van een geagiteerde perspolemiek. De resolutie schaarde zich achter de eenheidsgedachte, waarop een isolationistische reflex volgde van de tegenstanders, aangevoerd door Hermanowski en Hugo Dyserinck. Simons verduidelijkte zijn standpunt in Oostnoordoost (1969).

Zijn functie als conservator van het AMVC leidde hem tot de geschiedenis van de V.B. Hij was redacteur van de eerste editie van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (1973-1975). Van 1969 tot 1984 was hij redactiesecretaris van Dietsche Warande en Belfort. Momenteel is hij redacteur van Wetenschappelijke Tijdingen, Ons Erfdeel en Gezelliana.

Op zijn initiatief werd in 1986 de Stichting Nationale Bibliotheek van de Vlaamse Gemeenschap opgericht, waar hij nu voorzitter van is. Het plan bestaat om een Vlaams wettelijk depot in het leven te roepen dat aan de Antwerpse stadsbibliotheek zou worden gehecht. In 1986 ontving Simons de zilveren plaket van de Orde van de Vlaamse Leeuw voor zijn verdiensten op het gebied van de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse gemeenschap. Sedert 1997 is hij lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

Werken

'Eer Vlaanderen vergaat', in WT, nr. 4 (1966), kol. 241-246; 
Van 't ongediert der Papen... Rondom De Geyters Geuzenlied, 1968; 
Oostnoordoost. Facetten van de uitstraling van Vlaanderens taal en literatuur, met een woord vooraf door dr. G. Schmook, 1969; 
'Wat is Vlaamse Beweging?', in Het Pennoen (september 1974, september 
oktober 1974, december 1974 
januari 1975, maart 1975); 
'Pieter Geyl en het Vlaams-Nationalisme 1920-1940', in Handelingen van de KZMTLG, dl. 30 (1976), p. 189-210; 
Cultuur en verdraagzaamheid. Blauwdruk voor praktische tolerantie, 1976; 
'Van schoon Vlaams naar algemeen Nederlands', in Dietsche Warande en Belfort, nr. 7 (september 1980), p. 541-547; 
met medewerking van A. van Ruyssevelt en M. Somers, Hendrik Conscience: of, De Vlaamse wedergeboorte, 1983; 
Een nationale bibliotheek voor Vlaanderen (Bibliotheekkunde, nr. 35, 1984); 
Van Duinkerke tot Koningsberg: geschiedenis van de Aldietsche beweging, 2 dln., 1982-1985; 
R. Goris (met medewerking van L. Simons), De sinjoor in eigen spiegel, 1985; 
met P. Blomme en A.W. Willemsen, Toespraken bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw aan Ludo Simons, 1986; 
J. Simons (onder redactie van L. Simons), Eer Vlaanderen vergaat (Vlaanderens Glorie, nr. 5, 1986); 
Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, 2 dln., 1984-1987; 
Het ravijn tussen Essen en Roosendaal. Culturele integratie voor beginners, 1990; 
Een graf in Westende. Literair-historische randschriften, 1993.

Auteur(s)

Marc Somers