Sencie, Pieter-Jozef

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Halle 20 september 1865 – Leuven 15 augustus 1941).

Studeerde na middelbaar onderwijs aan het Klein Seminarie van Hoogstraten (1877-1883), te Mechelen theologie en wijsbegeerte (1883-1888) en werd er tot priester gewijd. In 1892 promoveerde Sencie tot doctor in de letteren en wijsbegeerte en werd als specialist in de klassiek Griekse opschriftkunde docent en van 1898 tot 1939 gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).

In zijn studententijd was Sencie actief in de katholieke Vlaamse studentenbeweging: hij werkte mee aan De Student, was lid van het letterlievend studentengenootschap Met Tijd en Vlijt, sprak zich herhaaldelijk uit voor onderwijs in de moedertaal (studentenlanddag van 10 september 1883), werd betrokken bij de leiding van het Antwerpse Eigen Taal Eigen Zeden, was in 1888 medestichter van Ons Leven en richtte in 1891 de (antisocialistische) Sociale Studiekring en Sprekersbond mee op (voorzitter tot 1914).

Na de Eerste Wereldoorlog zette Sencie zich vooral in voor Nederlandstalige cursussen aan de KUL. Op de slotvergadering van het congres van de Katholieke Vlaamsche Landsbond te Hasselt in 1921 sprak hij zich openlijk uit voor Vlaamse Leergangen te Leuven. Drie jaar later (1924) werd hij medeoprichter van de vereniging Vlaamse Leergangen en werd er voorzitter van. Als dusdanig was hij in 1925 betrokken bij het conflict tussen de academische overheid en de geradicaliseerde studenten, nadat de rector het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond ontbonden had. Alhoewel de Vlaamsgezinde Sencie contact bleef onderhouden met de KVHV- studenten, kende hij de bisschoppen en de rector het recht toe de revolterende studenten en hun acties te beteugelen.

Sencie was ook (vanaf 1925) voorzitter van de in 1907 gestichte Emiel Vliebergh-leergangen.

Literatuur

'Een Hoogdag voor 't Katholieke Vlaanderen. Huldebetooging Mgr. J. Sencie te Leuven', in Het Nieuws van den Dag (22 oktober 1934); 
In Memoriam Monseigneur J. Sencie, 1942; 
W. Peremans, 'Prof. J. Sencie: 1865- 1965', in De Nieuwe Gids (22 september 1965); 
'DF- Halle huldigt Mgr. Sencie zaliger', in De Standaard (8 december 1965); 
M. Verleyen, '"Vlaamse Leergangen" en het begin van de vernederlandsing te Leuven', in Onze Alma Mater, jgn. 26-27 (1972-1973); 
K.C. Peeters, 'De stichters van de v.z.w. "Vlaamse Leergangen"', in Onze Alma Mater, jg. 28, nr. 4 (1974), p. 218-230; 
W. Peremans, 'Sencie, Pieter Jozef', in NBW, VI, 1974; 
L. Vos, Bloei en ondergang van het AKVS, 2 dln., 1982; 
L. Gevers, Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894), 1987.

Verwijzingen

zie: onderwijs (hoger: Leuven).

Auteur(s)

Nico Wouters