Segers, Gustaaf

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Hoogstraten 29 december 1848 – Hoogstraten 3 april 1930).

Zoon van een bakker en verzekeringsagent in Hoogstraten, waar hij lager onderwijs liep. Segers studeerde vanaf 1865 aan de Rijksnormaalschool van Lier en behaalde daar in 1868 zijn onderwijzersdiploma. Hij werd onderwijzer aan gemeentescholen in Leuven en in 1875 in Antwerpen. Vanaf 1879 was hij leraar Nederlands en Duits aan de normaalschool in Lier. In 1903 vestigde hij zich opnieuw in zijn geboorteplaats.

Segers schreef talrijke veelgelezen Kempische volksverhalen, beïnvloed door het gematigd realisme van zijn leermeester Domien Sleeckx. Hij publiceerde literair en pedagogisch werk in onder meer De Toekomst (1857-1898), De Vlaamsche Kunstbode en de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, en bracht materiaal aan voor De Taalstrijd hier en elders van Theophiel Coopman. Het onderwijs in de moedertaal stond in zijn flamingantisme centraal, in het bijzonder door zijn volgehouden protest tegen het aanleren van een tweede taal (in casu het Frans) in het lager onderwijs.

Segers stond bekend als een gelovig man en op politiek vlak als gematigd liberaal – lid van het Taalverbond – met een uitgesproken sympathie voor een Vlaamsgezind samenwerkingsverband los van de bestaande politieke partijen. Hij onderhield nauwe contacten met Vlaamsgezinde politici en met liberale cultuurflaminganten. Vondelkenner Segers was in 1887 secretaris van de grote Vondelfeesten te Antwerpen, georganiseerd door Vlaamsgezinde auteurs. In 1892 werd hij lid van de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, en in 1900, na de verdwijning van de anti-Academie was hij lid van de Commissie voor de nieuwere taal- en letterkunde en verslaggever van de Commissie voor het onderwijs in en door het Nederlands. Deze werkzaamheid lag aan de basis van talrijke bijdragen over het moedertaalonderwijs, gepubliceerd in het tijdschrift van de Academie.

Werken

Artikelen in De Taalstrijd hier en elders (1897-1898); Jaarboek en Verslagen en Mededelingen van de KVATL; 
In memoriam. Vooraanstaande figuren uit den Vlaamschen taalstrijd en de Nederlandsche letterkunde, 1923.

Literatuur

C. Cx., 'Gustave Segers. Notice bio- bibliographique', in Revue bibliographique belge, jg. 17, nr. 9 (30 september 1905), p. 65-70; 
J. Salsmans, 'Gustaaf Segers (1848-1930)', in Jaarboek van de KVATL (1941), p. 103-116; 
R. Sterkens, 'Gustaaf Segers', in NBW, II, 1966.

Auteur(s)

Marc Somers