Rogghé, Willem

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Aalst 2 augustus 1824 – Gent 30 september 1896).

Bracht het na zelfstudie in 1850 tot hoofdredacteur van de Gazette van Gent waar hij op elfjarige leeftijd als letterzetter in dienst was getreden. Onder zijn leiding publiceerde het blad onuitgegeven romans van Vlaamse schrijvers in feuilleton. Rogghé was schrijvend en spelend lid van de Gentse rederijkerskamer De Fonteine, en publiceerde verzen onder andere in De Eendragt, Het Taelverbond en het Nederlandsch Museum, waarvan hij na de dood van Jacob F. Heremans in 1884 de leiding nam. Hij was voorzitter van het Vlaemsch Gezelschap van Gent toen dit in 1847 de Verklaring van Grondbeginselen over het doel en de strekking van de V.B. publiceerde.

Rogghé zette een boekhandel op die zich specialiseerde in de verspreiding van Noord-Nederlandse literatuur. Het financieel succes van de onderneming gekoppeld aan de wens vrijere standpunten in te kunnen nemen, deden hem in 1865 de neutrale Gazette van Gent verlaten. Reeds in 1857-1859 had hij door de uitgave van een heftig antiklerikaal spotblad Baes Kimpe, de toon aangegeven van zijn politiek engagement en van de bittere partijpolemieken tussen katholieken en liberalen. Toen hij de onmogelijkheid van een onafhankelijke Vlaamse partij inzag, trad Rogghé toe tot de liberale partij. Hij werd lid en penningmeester van het Middenbestuur van de Liberale Associatie. Vanaf 1870 schreef hij als Vlaams correspondent in het Amsterdamse Nieuws van den Dag bijdragen over het politieke, literaire en artistieke leven in Vlaanderen.

Door de verkoop van zijn bloeiende boekhandel in 1874 kon Rogghé zich de rest van zijn leven onbekommerd aan politieke journalistiek en aan letterkunde wijden. Niettemin zetelde hij van 1879 tot 1884 nog in de Gentse gemeenteraad, waar hij consequent Nederlands sprak. Hij volgde in 1876 Max Rooses op als medewerker voor letterkunde en kunst van Het Volksbelang, waarvan de redactie wekelijks bij hem thuis vergaderde zodat hij schertsend "den baas uit Het Volksbelang" werd genoemd. Ook was hij van 1878 tot 1883 hoofdredacteur van het onregelmatig verschijnende liberale propagandablad voor het platteland De Goudmijn des Landmans dat naar de titelplaat gewoonlijk "De Koe" werd genoemd, en van 1882 tot 1885 was hij hoofdredacteur van het liberale dagblad Morgenblad. Ook in het Jaarboek van het Willemsfonds, De Vlaamsche School en het Nederlandsch Museum publiceerde hij interessante bijdragen over literatuur en kunst, vaak in de vorm van reisverhalen. Deze werden in 1898 herdrukt, samen met de postume uitgave door Rooses van de autobiografische Gedenkbladen van Willem Rogghé. Voor de geschiedenis van de V.B. vanaf het midden van de 19de eeuw vormen deze een merkwaardige bron. Door het algemeen bestuur van het Willemsfonds werd een Willem Rogghéprijs voor opstel in het leven geroepen onder de Gentse officiële scholen. De prijs beoogde het behoorlijk gebruik van de moedertaal aan te moedigen.

Literatuur

J. Pée, 'Herinneringen aan Willem Rogghé', in De Vlaamsche Gids, jg. 31 (1947), p. 545-552; 
E. Voordeckers, 'Rogghé, Willem', in NBW, III, 1968; 
A.W. Willemsen, De Vlaamse Beweging. I. Van 1830 tot 1914 (Twintig eeuwen Vlaanderen, IV, 1974).

Auteur(s)

José Verschaeren