Nederlandsch Museum

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, gesticht in 1874 en uitgegeven te Gent tot 1894 bij Adolf Hoste. Jacob F. Heremans leidde het blad gedurende tien jaar alleen. Na zijn dood werd de redactie waargenomen door verscheidene personen, namelijk Julius de Vigne, Paul Fredericq, Jan J. Micheels, Alfons Prayon-van Zuylen, Willem Rogghé, Max Rooses, Jozef-Frederik Vercoullie, Julius Mac Leod en C. Siffer die van 1885 af Micheels verving.

In de loop van zijn bestaan publiceerde het tijdschrift een aantal bijdragen die in hun tijdsverband grote betekenis hadden voor de ontwikkeling van de V.B.: in 1879 verscheen "Het Hoofdgebrek van het Middelbaar Onderwijs", een studie van Jan van Beers over de toestand van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen, waar alle vakken, tot het Nederlands toe, met het Frans als voertaal onderwezen werden. Van Beers stelde voor, gedurende de eerste studiejaren alle vakken in het Nederlands te onderwijzen "en daarna verdeeling met het Fransch". In 1889 leverde Rooses een bijdrage waarin hij stelling nam tegen het initiatief van Prayon-van Zuylen om een zuiver Vlaamse partij op te richten "ten einde de Vlaamsche Beweging te doen zegevieren over de oude versleten Belgische staatspartijen". Rooses zag daar een verzwakking en een gevaar in voor de uitbreiding en de zegepraal van de V.B. Het blad was eveneens een klankbord voor de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent in haar streven naar de vernederlandsing van het gerecht. In 1890 verscheen een grondige studie van Siffer over de betekenis, de gevolgen en de toepassing van de taalwet; in 1891 een artikel van Hendrik de Hoon over de noodzakelijkheid van een Vlaams assisenhof te Brussel en in 1892 een artikel van Rooses over het onderwijs van een tweede taal op de volksschool. Datzelfde jaar publiceerde het Nederlandsch Museum een studie van Pieter Tack en Lodewijk de Raet over de University Extension Movement (hogeschooluitbreiding) en in 1893 een bijdrage van Rooses over het ontstaan van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Literatuur

P. Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging, 3 dln., 1906-1909; 
A. Deprez en L. Troch, Nederlandsch Museum (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, nr. 11, 1986).

Auteur(s)

Marcel Boey; Ada Deprez