Lindemans, Leo

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Brussel 31 januari 1923).

Zoon van Jan Lindemans en schoonzoon van Jan F. Fransen.

Behaalde het doctoraat in de rechten (1944), het licentiaat in het notariaat en de kandidatuur in de moderne geschiedenis (1941) aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vanaf het einde van 1944 werkte Lindemans als advocaat te Brussel. In 1948 werd hij lid van het arrondissementeel, en in 1972 van het nationaal hoofdbestuur van de Christelijke Volkspartij (CVP). Hij was CVP-volksvertegenwoordiger (1958-1961 en 1965- 1971) en -senator (1971-1981) van het arrondissement Brussel. Daarnaast was hij lid van het arrondissementeel hoofdbestuur van de Belgische Boerenbond en vanaf 1958 secretaris van het Centraal Comité voor Land- en Tuinbouw. Hij publiceerde enkele juridisch-wetenschappelijke artikels en verhandelingen.

Na de Tweede Wereldoorlog nam Lindemans deel aan allerlei flamingantische initiatieven in de hoofdstad. Hij werd secretaris (1945) en bestuurslid van het Vlaams Komitee voor Brussel, bestuurslid van het Davidsfonds-Brussel (1947-1969), bestuurslid (1953-1955) en voorzitter (1958-1961) van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding Brussel en voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel (1964-1965). Daarnaast was hij vanaf 1948 achtereenvolgens bestuurslid, ondervoorzitter en voorzitter (1960-1967) van de Katholieke Vlaamsche Landsbond, ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbond (1950-1953) en van de Vlaamse Volksraad en tussen 1956 en 1958 bestuurslid van de Vlaamse Volksbeweging.

In het kader van de relaties tussen beide gemeenschappen was Lindemans lid van de Commissie Meyers (1966-1974) en van het Paritair comité voor de harmonische co-ëxistentie van de gemeenschappen, de Commissie Duerinck-Lallemand (1979-1980).

Rond dezelfde periode speelde hij ook een rol als secretaris (1974-1979) en ondervoorzitter (vanaf 1979) van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. In 1979 werd hij de eerste ondervoorzitter van de Vlaamse Raad (tot 1981).

Lindemans' aandacht voor de situatie van de Vlamingen in Brussel kwam tot uiting in tal van publicaties (zoals Het vraagstuk Brussel vanuit Vlaams oogpunt, 1959) en bijdragen in onder meer De Brusselse Post. In Proeve van een objectieve talentelling (1951) telde hij het aantal Vlamingen in Brussel aan de hand van de geboorteplaats zoals vermeld in de kiezerslijsten (talentellingen). Verder hield hij voordrachten rond de V.B. en trad hij tijdens diverse Vlaamse congressen op als verslaggever.

Zijn belangrijkste parlementaire initiatieven hadden betrekking op de vernederlandsing van het bedrijfsleven (1958-1959), de aanpassing van de vredegerechtkantons van Halle-Vilvoorde en Brussel aan de taalgrens (1959-1960), de automatische arrondissementele aanpassing van de parlementszetels aan het bevolkingscijfer (1958-1959) en de taalvoorwaarden voor verkiesbaarheid in de Brusselse agglomeratieraad (1970-1971).

Lindemans zette zich ook in voor de vernederlandsing van het rechtsleven in Vlaanderen (gerechtelijke hervorming van 1967). Zijn openlijk protest tegen ontwerp 261 op de voorlopige gewestvorming (uitvoering van het Egmontpact) leidde tot de verwerping ervan en de daaropvolgende val van de regering-Wilfried Martens II (2 april 1980). Hij ontving in 1995 de titel van Vlaams Pleiter van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel.

Werken

Artikelen in De Standaard; De Nieuwe Gids; De Vlaamse Linie; De Brussele Post; Streven; 
Proeve van een objectieve talentelling, 1951; 
Het probleem van de taalgrens, (Verslag over het Algemeen kongres van het Davidsfonds), 1954; 
'De Belgische Taalwetten', in Streven (1955); - - Het vraagstuk Brussel vanuit Vlaams oogpunt, 1959; 
Eerste programmapunt: Rijksstatuut voor Brussel, 1965; - - 'Rapport-Kint onderschat het aantal Nederlandssprekenden in Brussel', in Brussel (7 maart 1967); 
Huidige taalverhoudingen in de Brusselse agglomeratie, 1968; 
met R. Renard, J. Vandevelde, R. Vandezande (e.a.), De taalwetgeving in België, 1981.

Literatuur

'Speciaal statuut voor Brussel? Rede van dhr. Lindemans te Gent', in De Antwerpse Gids (13 februari 1950); 
D.W., 'Leo Lindemans: eenvoudige en radikale regeling voor het taalvraagstuk. Splitsing van provincie Brabant?', in Gazet van Antwerpen (14 maart 1961); 
V.H., 'Mr. Leo Lindemans in KVL-Brussel over het taalkompromis', in De Standaard (15 juni 1963); 
M. Peirs, Leo Lindemans. Politieke biografie, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986; 
C. Matheeussen, Honderd jaar Vlaamse pleitgenootschap bij de balie te Brussel 1891-1991, 1992.

Verwijzingen

zie: taalpolitiek en -wetgeving.

Auteur(s)

Nico Wouters