Leesmuseum

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"tydschrift voor letteren, wetenschappen en kunsten", uitgegeven te Gent (1856-1859) onder redactie van Jacob F. Heremans, Pieter de Baets en Edward Campens.

In het midden van de 19de eeuw bestonden zowel in Nederland als in Vlaanderen verschillende tijdschriften met als titel Leesmuseum. Eind juni 1853 verscheen te Gent bij I.S. van Doosselaere en H. Hoste het eerste nummer van de reeks "Leesmuseum, of keus van romans". De reeks bracht vertalingen en oorspronkelijk Nederlands werk. Na twaalf delen – het laatste verscheen in 1856 – hield ze op te bestaan. Zij werd, zoals al in februari 1856 aangekondigd in De Eendragt, vervangen door Leesmuseum eveneens uitgegeven door Van Doosselaere. Voortaan kwamen niet alleen romans en verhalen aan bod, maar waren er ook wetenschappelijke bijdragen: "Doch nimmer zal by het opnemen van dergelyke opstellen worden uit het oog verloren, dat dit tydschrift niet bestemd is voor mannen der wetenschap, maer wel voor den Vlaemschen burger, die enen oogenblik uitspanning zoekt."

Leesmuseum besteedde bijzondere aandacht aan taalzorg, de "taelregten", geschiedenis en letterkundige kritiek. Ook wou het de banden met Noord-Nederland en Frans-Vlaanderen aanhalen. Het algemeen-cultureel tijdschrift leunde veelal aan bij een politiek flamingantisme dat er zich voor hoedde partij te kiezen voor liberalen of katholieken.

Het tijdschrift verscheen in losse afleveringen van ongeveer 65 pagina's. Zes afleveringen vormden één deel; twee delen vormden een jaargang. De oplage was vermoedelijk niet groot en het blad is wellicht aan kopijnood ten onder gegaan.

Literatuur

M. Baeck en W. Vandaele, Leesmuseum, tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunsten (1856-1859) (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, nr. 3, 1983).

Auteur(s)

Wilfried Vandaele