Geerebaert, Adhemar

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Gent 12 juni 1876 – Brussel 9 november 1944).

Werd, na humaniora aan het Sint-Barbaracollege te Gent, in 1893 jezuïet. Hoewel Geerebaert aan de Facultés Notre-Dame te Namen de grootste onderscheiding behaalde in de kandidatuur wijsbegeerte en letteren, kreeg hij vanwege zijn Vlaamsgezinde houding geen gelegenheid om deze studies later in Leuven te voltooien. Wel gaf hij er van 1908 tot 1911 lezingen over antieke schrijvers in het kader van de in 1907 opgerichte Nederlandsche Vacantieleergangen.

Geerebaert wijdde heel zijn leven aan de studie van de klassieke talen en stelde zijn eruditie in dienst van de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs. Vanaf 1909 begon hij met de publicatie in het Nederlands van een reeks klassieke studies en antieke teksten met uitleg voor schoolgebruik. In 1926 waren reeds 100 uitgaven en herdrukken verschenen, tien jaar later waren het er 200. Voortaan werden Geerebaerts klassieke handboeken ook gebruikt door leraren die nog in het Frans moesten doceren, en ook in Nederland vonden ze ingang om hun degelijkheid en feilloos Nederlands. Na de tekstuitgaven volgden de klassieke woordenboeken: het Beknopt Latijnsch-Nederlandsch Woordenboek in 1932 en het Beknopt Grieksch-Nederlandsch Woordenboekin 1943. Beide woordenboeken kenden om hun lexicografische degelijkheid een buitengewone bijval. Sinds de jaren 1960 werden Geerebaerts handboeken geleidelijk vervangen door de reeks "Geerebaert-klassieken", aangepast aan de nieuwe leerprogramma's.

Werken

Behalve de talrijke klassieke handboeken (teksten, vertalingen, voorbereidingsboeken, spraakleren) dienen speciaal te worden vermeld: Beknopt Latijsch-Nederlandsch Woordenboek, 1932; 
Beknopt Grieksch-Nederlandsch Woordenboek, 1942.

Literatuur

'Bij de 100ste uitgave van den Eerw. P. Geerebaert s.j.', in Ons Volk Ontwaakt (16 mei 1926), p. 305-308; 
'P. Geerebaert 60 jaar', in De Standaard (20 juni 1936); 
'P.A. Geerebaert bij zijn 60e verjaardag', in Ons Volk (21 juni 1936), p. 398; 
'In Memoriam P.A. Geerebaert', in De Nieuwe Standaard (12-13 november 1944): 
E. de Strycker, 'Een groot classicus, E.P. Geerebaert s.j.', in Streven (maart 1945), p. 51-61; 
E. van Huffelen, Een groot classicus. A. Geerebaert, een bio- en bibliografie, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1985.

Auteur(s)

Daniël Butaye