Doolaeghe, Maria

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Diksmuide 25 oktober 1803 – Diksmuide 7 april 1884).

Liep school in Diksmuide en Ieper, tot haar vader in 1818 overleed. Vanaf dan hielp Doolaeghe haar moeder bij het huishouden en in de handel in aardewerk. In 1834 opende ze met haar zuster een kruidenierswinkel, die ze ook na haar huwelijk in 1836 met Bruno van Ackere (1807-1880), een geneesheer uit Kortrijk, voortzette. In haar literaire ontwikkeling hielpen haar onder anderen notaris Lodewijk van Roo en de rederijker David de Simpel. Ze schreef heel wat gelegenheidspoëzie, vaderlandse en didactische stukken. Met veel literatoren uit Noord en Zuid onderhield ze een drukke briefwisseling, onder meer met Petronella Moens, J.J.F. Wap, Prudens van Duyse en Frans Blieck. Ook werkte ze mee aan verschillende tijdschriften, zoals De Eendragt, Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, De Vlaamsche Kunstbode en De Vlaamsche School.

Haar ode Aen de Belgische dichters opende in 1833 het nieuwe tijdschrift Nederduitsche Letteroefeningen. Daaruit blijkt dat ze de scheiding tussen Noord en Zuid sterk betreurde. Ook in haar brieven komt haar orangistische overtuiging tot uiting (orangisme). Na 1839, toen ze vaststelde dat de scheiding geen beletsel vormde voor de herleving van de Nederlandse letteren in België, heeft ze zich bij de nieuwe toestand neergelegd en zelfs haar aanhankelijkheid aan de dynastie in verzen uitgesproken. Het was haar vurige wens de moedertaal in Vlaanderen te zien herleven en ze hoopte daarin een rol te kunnen spelen. Ze bleef voorstander van het intensifiëren van de culturele betrekkingen met Nederland en was een warm sympathisant van de Nederlandse congressen. Haar literaire bekendheid in het Noorden bleek onder meer uit de uitgave van haar Verzameld Werk in Nederland (1876-1878). Haar ideeën over de vrouw waren vooruitstrevend: ze was overtuigd van de noodzaak het onderwijs voor de vrouw uit te bouwen.

Literatuur

M. de Vroede, 'Mevrouw Van Ackere-Doolaeghe: van politiek tot cultureel Groot-Nederland', in De Vlaamsche Gids, jg. 30, nr. 12 (november-december 1946), p. 742-748; 
Huldedag Maria Doolaeghe, Diksmuide 11 september 1976, 1976; 
L. Fonteyne, Maria Vanackere-Doolaeghe (1803-1884): biografische studie, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1980.

Auteur(s)

Linda Fonteyne