Dietsland Europa

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

orgaan van de Jong Nederlandse Gemeenschap, dat in 1956 voor het eerst verscheen op initiatief van onder meer Toon van Overstraeten, Jan Claes, Maurits van Baelen, redactiesecretaris Herman Senaeve, hoofdredacteur Karel Dillen en verantwoordelijk uitgever Fideel de Volder.

De naam van het tijdschrift verwees naar het programma: de Nederlandse volkseenheid in Europa stond centraal. Al dadelijk mat het maandblad zich een leidinggevende rol binnen de V.B. aan. De eerste jaargang beperkte zich wegens financiële en structurele problemen tot vijf nummers. In 1957 volgde een nieuwe start en sindsdien verschijnt het blad maandelijks, eerst op 16, vanaf 1962 op 32 bladzijden.

In januari 1964 fuseerde Dietsland Europa met Ter Waarheid. Bijdragen verschenen van onder meer Dillen, Bert van Boghout, Hector en Arthur de Bruyne, Maurits Cailliau, Jos Vinks en Willy Cobbaut. In de artikels kwamen de klassieke Vlaams-nationalistische onderwerpen en grieven ruimschoots aan bod. Verder was er aandacht voor de nationaliteitenbewegingen in Europa en sympathiseerde het blad met de blanke machthebbers in Zuid-Afrika. Rechtse denkers als Charles Maurras werden eveneens in het tijdschrift besproken. Regelmatig verschenen uitgebreidere themanummers, in die eerste jaren onder meer gewijd aan Wies Moens, pater Desiderius A. Stracke, priester Jean-Marie Gantois en Zuid- Afrika. Verder stelde het tijdschrift zich kritisch op tegenover de Volksunie (VU). In de loop van de jaren groeide de verbondenheid tussen het tijdschrift en het Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di.

Einde de jaren 1960 rezen nieuwe administratieve en financiële problemen, die zorgden voor een onregelmatig verschijnen. Het maandblad telde nog slechts 80 abonnees. Na een interventie van Van Boghout, Frans van Elsacker, Jef Ryckbosch, Roeland Raes, Vinks en Paul van Caeneghem bij Dillen, waarbij op de onhoudbare toestand werd gewezen, werd het blad overgenomen door Were Di. Deze organisatie nam ook de financiële put over. De redactie bleef ongewijzigd, hoewel Van Boghout redactiesecretaris werd en Mia Dujardin het beheer op zich nam. Inhoudelijk bleef het blad dezelfde koers varen, in wat de redactie "de nationalistische en non-conformistische geest" noemde. Opnieuw verschenen themanummers, onder meer over Angela Tysmans, nationalisme, Cyriel Verschaeve, pater Marcel Brauns, 150 jaar België, Ward Hermans, Willem van Oranje, Julius Evola, de slag bij Woeringen in 1288, Van Boghout, Antwerpen 1993, Mei '68 en het nationaal-bolsjewisme. De aandacht van het blad voor het extreem-rechtse gedachtegoed in Europa nam toe. Het tijdschrift groeide uit tot het politiek-ideologische blad van de extreem-rechterzijde van het Vlaams-nationalisme, met aandacht voor nieuw rechts, negationisme enzovoort. De houding tegenover de VU verhardde naarmate deze partij meer aan de macht deelnam. Na de Egmontperiode (Egmontpact) ging de sympathie van het blad in de richting van het Vlaams Blok. De VU werd verweten het orthodoxe nationalistische pad te hebben verlaten voor een belgicistische en linkse koers.

Na een conflict binnen Were Di nam Dillen in 1975 ontslag en werd Van Boghout hoofdredacteur, terwijl Gui van Gorp redactiesecretaris werd. Begin de jaren 1990 nam Ludo Gerits de fakkel van Van Boghout over.

Literatuur

B. van Boghout, 'Dietsland Europa 20', in Dietsland Europa, jg. 20, nr. 11 (1975); 
E. Verhoeyen, 'L'extrême-droite en Belgique. II. L'extrême- droite au sein du nationalisme flamand', in Courrier hebdomadaire du CRISP, nr. 675-676 (7 mars 1975); 
'Dietsland Europa 30', in Dietsland Europa, jg. 29, nr. 10 (1984); 
K. Dillen, 'Verdiende Hulde', in Dietsland Europa, jg. 36, nr. 3 (1991), p. 16-21; 
B. van Boghout, Geschiedenis van Were Di. Dietsland- Europa, 1995; 
A. Beeck, Van Vlaanderen tot Europa. Een studie van het maandblad Dietsland-Europa (1956-1978), KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1997. 

Auteur(s)

Frank Seberechts