Biekorf

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

West-Vlaams tijdschrift (Brugge 1890); verscheen aanvankelijk tweemaal per maand, na de Eerste Wereldoorlog tot 1965 maandelijks, vanaf 1966 tweemaandelijks en sinds 1979 trimestrieel.

Uit de "voorboodschap" blijkt dat haast geen onderwerp buiten de opzet van het nieuwe tijdschrift viel: "kunst en wetenschap, taalkunde, dicht- en spraakveerdigheid des volks". In feite kregen volkskunde en volkstaal echter zeer spoedig veel aandacht en droeg zelfs de bellettrie vaak de sporen van de regionalistische gerichtheid.

Biekorf mag beschouwd worden als het orgaan van de in 1887 door Guido Gezelle gestichte, maar intussen reeds verdwenen Dietsche Biehalle. Gezelle behoorde niet tot de eigenlijke stichters van Biekorf, in tegenstelling tot een aantal andere meer radicale flaminganten als Hugo Verriest, Edmond Denys en Alfons Depla, naast onder anderen ook Edward van Robays, Emiel Demonie, A. van Speybrouck en Jan Craeynest. Er bestonden sterke banden met het tijdschrift De Vlaamsche Vlagge; Depla en Denys werkten aan beide mee. Gezelle was wel een van de tien vaste redacteuren en het tijdschrift is van het begin af sterk van zijn geest doordrongen geweest: niet politiek ageren, maar ijveren voor de herwording van Vlaanderen door waardering van het bezit, door studie ervan en door bewustmaking van eigen waarde. Hoe Vlaams van inspiratie de geest wel was van waaruit dit pionierswerk gebeurde, blijkt van bij de eerste jaargang uit bijvoorbeeld een strofe waarin werd verhoopt dat Vlaanderen zich zou kunnen bevrijden van het Waalse juk. Dit kon toch niet beletten dat er zich geregeld spanningen voordeden tussen Gezelle en andere meer radicale Vlaamsgezinde redactieleden, onder anderen Emiel Lauwers.

Onder de redactie van L. de Wolf en zeker onder die van Antoon Viaene, die sedert 1929 hoofdredacteur was, werd Biekorf niet alleen meer geschiedkundig, duidelijker oudheidkundig en folkloristisch, maar ook duidelijker West-Vlaams. Verder werden vele taalkundige bijdragen gepubliceerd. Hierdoor blijft het bijna honderdjarige tijdschrift (in 1997 bracht het zijn 97ste jaargang) een eigen plaats bewaren onder leiding van hoofdredacteur Lucien van Acker. Biekorf besteedt nog steeds aandacht aan bijdragen over de V.B., maar dit onderwerp komt meestal slechts zijdelings aan bod.

Literatuur

L. de Wolf, 'Biekorf, vijf-en-twintig jaar!', in Biekorf (1914), p. 1-37; 
A. Viaene, 'Guido Gezelle en Biekorf', in Biekorf (1930), p. 130-37; 
'Biekorf vijftig jaar', in Biekorf (1949), p. 249-264; - - D. Callewaert, 'Biekorf 1890-1960', in Nederlandse volkskundige bibliografie, jg. 8 (1960); 
A. Lowyck, 'De breuk tussen Stijn Streuvels en Gezelles Biekorf', in Album Viaene, 1970, p. 247-256; 
L. en L. Vos-Gevers, Dat volk moet herleven. Het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge 1875-1933, 1976; 
J. van Iseghem, 'Bij een eeuw Biekorf. Feestrede op 13 mei 1990', in Biekorf (1990), p. 13-26; 
C. Devyt, 'De stichters en de eerste drukker van Biekorf. Een gemiste kans', in Biekorf (1990), p. 27-48; 
D. Callewaert, Biekorf 1961-1995, 1997.

Auteur(s)

Jozef Boets; Sam van Clemen