Begerem, Victor C.M.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Ieper 25 februari 1853 – Gent 20 december 1934).

Studeerde na middelbaar onderwijs in zijn geboortestad aan de Katholieke Universiteit Leuven en promoveerde er in 1875 in de rechten en in de politieke en administratieve wetenschappen. Begerem vestigde zich daarna in Gent, waar hij meer dan vijftig jaar als advocaat werkzaam bleef. Van 1884 tot 1886 was hij lid van de Provinciale Raad voor het kanton Kaprijke, van 1886 tot 1921 katholiek volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Gent (sedert 1900 Gent-Eeklo); verder was hij van maart 1894 tot augustus 1899 minister van justitie.

De Vlaamsgezinde Begerem was bestuurslid van het Gentse Davidsfonds. In het parlement werd hij een verdediger van de 'Vlaamse' taal, onder meer door een taalwet die zijn naam draagt. Begerem, wiens eedaflegging in het Nederlands in 1892 tot "uitroepingen en gelach, links" had geleid, legde op 30 november 1893 een wetsvoorstel neer om alle eden "in eene der in het land gebezigde taal" te laten afleggen en om binnen de twee maanden na de bekendmaking van de wet in een Koninklijk Besluit "den Vlaamschen tekst van de verschillende in gebruik zijnde eedformulieren" vast te stellen. Tot dan toe was de officiële tekst van alle wetten, met daarin de eedformulieren (voor parlementsleden, legerofficieren, veldwachters enzovoort) in het Frans; daardoor was alleen de eedaflegging in die taal rechtsgeldig. In feite nochtans werden eden ook in het Nederlands afgelegd, onder meer in de Kamers (sedert 1863). De wet-Begerem, die in mei 1894 eenparig door de Kamer en Senaat werd goedgekeurd en op 30 juli 1894 werd bekrachtigd, stelde aan die willekeur een einde. Ze verscheen in het Belgisch Staatsblad op 22 september 1894 met opneming, in beide landstalen van de eedformulieren.

Werken

'De gelijkheidswet en hare toepassing', in Rechtskundig Tijdschrift (1900-1901), p. 50-54.

Literatuur

G. Cooreman, 'Victor Begerem', in Almanach de la Société générale des étudiants catholiques (1910), p. 23-29; 
P. Fredericq, 'Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging', in Vlaamsch België sedert 1830, III/1, 1908, p. 116-118.

Auteur(s)

Reginald de Schryver