Bauwens, Isidoor

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Aalst 9 maart 1855 – Aalst 9 oktober 1918). Broer van Evarist Bauwens.

Was een autodidact die in 1875 de humanioraproef voor de Centrale Examenjury in het Nederlands aflegde. Bauwens studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij lid was van Met Tijd en Vlijt, bijdragen schreef voor De Vlaamsche Vlagge en opvoedende voordrachten voor het volk hield. Hij promoveerde in 1880 en vestigde zich als arts in zijn geboortestad.

Als lid van de Aalsterse gemeenteraad verdedigde Bauwens er in 1897 de oprichting van een Nederlandstalige universiteit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zou hij trouwens het manifest ondertekenen van de Hoogeschoolbond (begin september 1916), waarin de vernederlandsing van de Vlaamse hogeschool door de Duitse bezetter werd goedgekeurd. Verder was hij actief als voorzitter van de Katholiek Vlaamsch Oud-Hoogstudentenverbond, als algemeen voorzitter van het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres (1913) en als lid van de Bibliotheekcommissie en het Davidsfonds. Met zijn historisch-romantische toneelspelen, zoals Iwein van Aalst (1885), poogde hij het bewustzijn van het Vlaams historisch verleden te stimuleren. In 1910 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Samen met Jakob Muyldermans en Oscar Verhaeghe was Bauwens lid van het uitvoerend comité van het eerste Nationaal Congres van het katholiek middelbaar onderwijs in Bonne- Espérance (september 1911).

Als encyclopedische geest wijdde hij breed opgezette wetenschappelijke geschriften aan lijkbegraving en - verbranding, en aan alcoholisme. Hij wilde met zijn medisch- wetenschappelijk werk bewijzen dat de Nederlandse taal geschikt was voor wetenschapsbeoefening. Een Nederlandsch woordenboek en kunstwoordenboek der geneeskunde, heelkunde, artsenijbereidkunde en hulpwetenschappen, moest de kroon op zijn wetenschappelijke werk worden, maar door de Eerste Wereldoorlog en de dood van de auteur was de onderneming niet verder gevorderd dan de letter E. Niemand was bereid of in staat dit project voort te zetten.

Werken

toneelstukken: Iwein van Aalst, 1885; Hertog Filip, 1894; Twee tijgerinnen,1897; 
Iwein van Aalst, 1890; 
Geschiedenis en beschrijving der lijkbehandeling en rouwplechtigheden bij de meeste volkeren, 2 dln., 1888-1892; 
Het Alcoholisme, 1900; 
'Conscience en de Geneeskunde', in Verslagen en Mededelingen van de KVATL (1912), p. 951- 992; 
Nederlands Woordenboek en Kunstwoordenboek der Geneeskunde, 1910-1914.

Literatuur

V. d'Hondt, Dokter Isidoor Bauwens. Levens- en Boekenbeschrijving, 1910; 
H. Burger, 'Dr. Isidoor-Jozef Bauwens', in De Standaard (5 juni 1919); - - id., Drie Vlaamse Dokters: Verriest, Schamelhout, Bauwens, 1938; 
J. Salsmans, 'Dokter Isidoor Bauwens (1855-1918)', in Jaarboek van de KVATL (1943), p. 73-81; 
'Bauwens en Kluyskenshulde te Aalst', in Volk en Staat (3 oktober 1943); 
J. Lebeer, 'Dokter Isidoor Bauwens', in Verhandelingen van de KVAGB (1955), p. 463- 473; 
id., 'Bauwens, Isidoor', in NBW, I, 1964.

Auteur(s)

Dirk Podevijn