Bauduin, Hippoliet K.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Brussel 7 mei 1806 – Rome 8 januari 1882).

Werd vroegtijdig wees en bleef ongehuwd. Bauduin was directeur van het Militair Hospitaal te Brussel (1841-1862), daarna van een krankzinnigengesticht te Ukkel tot zijn pensionering in 1876. Hij stierf op een reis door Italië en werd te Rome begraven.

Bauduin ijverde voor de materiële lotsverbetering en de culturele verheffing van het Vlaamse volk; hij bekommerde zich zowel om de problemen van mijnen, havens, fabrieken en visserij als om onderwijs-, museum-, toneel- en bibliotheekvraagstukken. Hij ging persoonlijk de Vlaamse arbeiders in Wallonië (Vlamingen in Wallonië) en Noord- Frankrijk (emigratie) van lectuur voorzien, stichtte een volksbibliotheek te Ukkel (1864) en deed boekenschenkingen aan het Willemsfonds (waarvan hij in 1851 medestichter was) en de bibliotheek van Roubaix. Hij was enkele jaren voorzitter van de Brusselse toneelvereniging De Wijngaerd, medestichter van de Brusselse afdeling van het Willemsfonds (1873), erelid van het Comité flamand de France, en stichtend lid van de in 1858 gestichte vereniging Vlamingen Vooruit, waar hij werd gerekend tot de flamingantische vleugel. Hij was sinds de stichting in 1857 lid van de Onderwijzersbond, die ijverde voor vernederlandsing van het volksonderwijs, en in 1864 van de Ligue de l'Enseignement, maar verliet deze in 1866 wegens een te grote Franstalige invloed.

In het voetspoor van zijn vriend Victor Delecourt interesseerde Bauduin zich ook voor de Neder-Duitse taal en letterkunde. Hierover schreef hij talrijke artikels in het tijdschrift De Toekomst, dat hij in 1857 mee had opgericht en waarvan hij tot in 1862 redacteur was. Daarnaast werkte hij vanaf 1874 mee aan het weekblad De Zweep.

Werken

Artikelen in De Toekomst; De Zweep; 
In Memoriam Hippoliet Bauduin, 27 opstellen verzameld en ingeleid door Th. Coopman, 1892.

Literatuur

L. Simons, 'Bauduin, Hippoliet Karel', NBW, II, 1966; 
E. Gubin, Bruxelles au XIXe siècle: berceau d'un flamingantisme démocratique (1840-1873), 1979; 
L. Simons, Vlaamse en Nederduitse literatuur in de 19de eeuw, 2 dln., 1982-1985.

Auteur(s)

Ludo Simons; Sam van Clemen